Algemene Voorwaarden B2C (consument)

Artikel 0

Identiteit van de ondernemer:

LettersbyAline is een handelsnaam gegeven voor het uitvoeren van een zelfstandige activiteit door Aline Lecomte. Het betreft een eenmanszaak met zetel te:
Karel VI straat 1A
2180 Ekeren
België
Ondernemingsnummer: 0711.751.950
Telefoonnummer: 0496/41.56.52, E-mail: lettersbyaline@outlook.com, www.lettersbyaline.be
Rekeningnummer: BE69 9734 1674 5578

 

Artikel 1

Onze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle prestaties die door LettersbyAline worden uitgevoerd. Door het ondertekenen van de offerte, het aanvaarden van een factuur, het bevestigen van een opdracht via e-mail, … zonder dat deze opsomming limitatief is, wordt de klant geacht de algemene verkoopsvoorwaarden te aanvaarden.
Het elektronisch verzenden van een akkoord met onze offerte door de klant wordt gelijkgesteld met een elektronische handtekening, tussen de klant en LettersbyAline, deze heeft dezelfde waarde als een geschreven handtekening tot bewijs van akkoord met onze offerte.

 

Artikel 2

Onze offertes zijn slechts geldig voor 30 dagen te rekenen vanaf de offertedatum, tenzij anders en uitdrukkelijk vermeld door LettersbyAline.

 

Artikel 3

Indien wij ons verbinden tot het leveren van goederen/diensten, dient 1/2de van het offertebedrag betaald te worden als voorschot bij ondertekening of andere vorm van bevestiging van de offerte en 1/2de van het offertebedrag na aanlevering van de goederen/diensten.

 

Artikel 4

LettersbyAline is niet gehouden tot welke schadevergoeding dan ook, die rechtstreeks of onrechtstreeks het gevolg zou zijn van door ons geleverde of verkochte goederen of diensten, behalve in geval van zware fout of opzet. De aansprakelijkheid van LettersbyAline is alleszins beperkt tot de factuurwaarde van de geleverde goederen/diensten. De aansprakelijkheid van LettersbyAline is eveneens beperkt tot hetgeen is gedekt door onze verzekering. In geen geval kan LettersbyAline worden aangesproken voor enige onrechtstreekse schade zoals, doch niet beperkt tot, morele schade, verlies van inkomsten, verlies van contracten, kapitaalkosten, beperking van rendement of gelijk welke andere verliezen of gevolgschade, zowel aan de klant als aan derden.

Elke mogelijkheid tot aansprakelijkheidsvordering jegens LettersbyAline vervalt na 3 jaren indien deze niet binnen deze termijn aanhangig werd gemaakt bij de bevoegde rechtbank.

 

Artikel 5

Herroepingsrecht: gezien onze goederen en diensten voor u persoonlijk gemaakt worden, op basis van de door u verstrekte informatie, is het herroepingsrecht niet van toepassing.

 

Artikel 6

Behoudens uitdrukkelijk een schriftelijke andere afspraak, is de factuur betaalbaar op de vervaldatum. Alle betalingskosten zullen steeds ten laste vallen van de klant, zodat het factuurbedrag steeds netto op de rekening van LettersbyAline komt. In geval van wanbetaling van het geheel of een gedeelte van de prijs zal het openstaande bedrag van rechtswege, na een formele ingebrekestelling van LettersbyAline aan de consument,  verhoogd worden met de op dat moment geldende wettelijke rente (bijvoorbeeld op 15/11/21: 1,75%/jaar).

Alle eventuele gerechtskosten zijn eveneens ten laste van de klant.

 

Artikel 7

Klachten met betrekking tot de aan de klant overgemaakte facturen of geleverde diensten dienen binnen een termijn van 14 dagen bij ons toe te komen middels een aangetekend schrijven, tijdstip waarna er geen klachten meer aanvaard worden. Men wordt verzocht steeds de datum en het nummer van de factuur te vermelden.

 

Artikel 8

Geschreven teksten worden standaard beschermd door het auteursrecht. Zowel de vermogensrechtelijke als de morele auteursrechten verbonden aan de producten die LettersbyAline levert blijven onze eigendom.
Zonder toestemming van LettersbyAline mag een tekst van onze hand niet zomaar worden overgenomen voor gebruik door een ander. Wilt u een door ons geschreven tekst kopiëren, dan dient u ons schriftelijk te benaderen en toestemming te vragen.

 

Artikel 9

Al onze overeenkomsten worden beheerst door het Belgisch recht en uitsluitend de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen zijn bevoegd.

 

Slotbeding

De vernietiging (of nietigheid) van een clausule van deze algemene voorwaarden zal beperkt blijven tot die clausule en zal geen invloed hebben op de overige bepalingen van de overeenkomst. Partijen verbinden zich ertoe om alle inspanningen te leveren om een clausule die nietig of onafdwingbaar blijkt te vervangen door een clausule die zoveel als mogelijk aansluit bij het resultaat dat de vernietigde clausule beoogde.